Algemene verkoopvoorwaarden

Door uw aankoop van hardwareproducten van CleverLoop gaat u een overeenkomst aan waarin u gebonden bent aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden ('Algemene voorwaarden').

Wij behouden ons het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Bekijk de Algemene voorwaarden daarom elke keer voordat u een aankoop doet. Elke keer dat u Producten bestelt, zijn de op dat moment geldende Algemene voorwaarden van toepassing op u. Als u vragen heeft over deze Algemene voorwaarden, kunt u contact opnemen met Clever Security bv.

Als consument heeft u bepaalde wettelijke rechten. De afwijzingen, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in deze Algemene voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover verboden door het toepasselijk recht. In sommige rechtsgebieden is uitsluiting van impliciete garanties niet toegestaan, inclusief uitsluiting van producten of diensten die defect zijn of niet voldoen aan de omschrijving, of uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade of andere rechten. Raadpleeg het toepasselijke recht in uw land of rechtsgebied voor een volledige beschrijving van uw wettelijke rechten. Niets in deze Algemene voorwaarden heeft invloed op die andere wettelijke rechten.

1. Compatibiliteit.

U erkent dat u heeft geverifieerd dat de Producten die u koopt compatibel zijn met de andere apparaten in uw huis. U bent volledig verantwoordelijk voor het bepalen van de compatibiliteit van de Producten met andere apparaten in uw huis en accepteert dat een gebrek aan compatibiliteit niet valt onder de garantie verstrekt bij uw Product en op geen enkele andere wijze reden is voor een terugbetaling na het verstrijken van het restitutiebeleid van 30 dagen zoals hieronder beschreven.

2. Betaling.

Door het aanbieden van een creditcard of andere betaalmethode die door CleverLoop geaccepteerd wordt, garandeert u dat u bevoegd bent de betreffende betaalmethode te gebruiken en dat u ons (of onze externe verwerker van betalingen) toestemming geeft via uw betaalmethode het totale bedrag van uw bestelling (inclusief belastingen en andere kosten) af te schrijven. Als de door u geboden betaalmethode niet geverifieerd kan worden, ongeldig is of anderszins onacceptabel is, kan uw bestelling opgeschort of geannuleerd worden. U dient de problemen die wij tegenkomen op te lossen om uw bestelling te laten uitvoeren. In het geval u de betaalinformatie met betrekking tot uw account wilt wijzigen of bijwerken, kunt u dit op elk gewenst moment doen door in te loggen op uw account en uw betaalinformatie te bewerken.

3. Beschikbaarheid en prijs.

Het aanbod van Producten in de Shop is afhankelijk van beschikbaarheid en wij behouden ons het recht om hoeveelheidsbeperkingen in te stellen op alle bestellingen, de gehele of een deel van de bestelling te weigeren en bepaalde Producten niet meer aan te beiden zonder kennisgeving vooraf. De prijzen van de Producten kunnen op elk moment worden gewijzigd. Deze wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen die u al heeft geplaatst.

4. Omzetbelasting (ook bekend als BTW).

CleverLoop rekent, afhankelijk van de bestelling, BTW in overeenstemming met het toepasselijk recht.

5. Wederverkoop en eigendomsoverdracht.

Aankopen in de shop zijn uitsluitend bedoeld voor eindgebruikers en zijn niet geautoriseerd voor wederverkoop. Het eigendomsrecht van de Producten gekocht in de shop wordt overgedragen aan de koper op het moment van levering door CleverLoop aan het transportbedrijf, maar CleverLoop en/of het transportbedrijf zijn verantwoordelijk voor verlies van of schade aan Producten tijdens het vervoer van de Producten naar u.

6. Verzending en levering.

Prijzen van de Producten zijn inclusief verzendkosten. Onze bezorgkosten en -methodes zijn zoals omschreven op de shop-website. De geschatte aankomsttijd of leveringsdatum is geen gegarandeerde leveringsdatum voor uw bestelling. Geweigerde leveringen worden teruggestuurd naar ons magazijn. Het kan tot 45 dagen duren voordat de geretourneerde artikelen zijn geïdentificeerd als geweigerd en verwerkt voor een terugbetaling (hoewel dit de rechten vermeld in onderstaande paragraaf 10 niet beïnvloedt).

De beschikbare producten in de shop zijn ontworpen, verhandeld en verkocht voor gebruik door inwoners van Nederland. Alle veiligheidsvoorschriften, informatie, instructies, verpakking, materialen in de doos, mobiele apps en ondersteuningsdiensten worden uitsluitend aangeboden in het Engels en het Nederlands. U bent verantwoordelijk voor naleving van alle toepasselijke wetten en regelgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk als u dergelijke wetten overtreedt.

7. Installatie.

Er kunnen wetten van kracht zijn in uw rechtsgebied die voorschrijven waar en hoe u het Product moet installeren. U moet controleren of u alle relevante wetten in uw rechtsgebied naleeft. CleverLoop is niet verantwoordelijk voor enig letsel of schade veroorzaakt door eigenhandig installeren.

8. Retourneren en terugbetaling.

Indien u, om wat voor reden dan ook, een artikel uit de shop wilt retourneren voor een terugbetaling, moet u ons daarover inlichten voor het verstrijken van de volgende termijnen (de 'Opzegtermijn'): (i) 30 dagen na de aankoopdatum of (ii) 14 dagen na ontvangst van het Product. Om een retourzending in gang te zetten, moet u ons over uw besluit inlichten binnen de Opzegtermijn door contact op te nemen met de klantenservice en duidelijk te vermelden dat u het Product wilt retourneren. Hoewel dit geen invloed heeft op uw recht op terugbetaling, verzoeken wij u details op te geven over waar en wanneer u het Product heeft gekocht en waarom u het Product wilt retourneren.

U moet het Product (en eventuele promotieartikelen meegeleverd met het Product) terugsturen binnen de periode van 14 dagen nadat u klantenservice heeft ingelicht dat u het Product wilt retourneren en een terugbetaling wilt ontvangen. Tenzij het product defect is of niet aan de omschrijving voldoet, bent u verantwoordelijk voor alle kosten verbonden aan het retourneren van het Product naar ons (inclusief de-installatie en de verzendkosten van het Product naar CleverLoop).

We betalen de prijs uit die u heeft betaald voor het Product plus de oorspronkelijke verzendkosten (ter waarde van onze standaard verzendoptie), met aftrek van de waarde van de promotieartikelen of kortingen die u heeft ontvangen. Als u een bundel koopt (meerdere Producten die samen en met een korting worden verkocht) en u retourneert slechts een deel van de bundel, zullen wij de gehele korting voor de volledige bundel op uw terugbetaling in mindering brengen. Houd echter rekening met het volgende:

  • • wij kunnen uw terugbetaling verlagen ter compensatie van om het even welke waardevermindering van het Product, louter naar ons goeddunken vast te stellen, veroorzaakt doordat u het Product heeft behandeld op een manier die niet noodzakelijk is om de aard, karakteristieken en functionering vast te stellen (bijvoorbeeld op een manier die normaliter niet is toegestaan in een winkel).

Wij voldoen alle aan u verschuldigde terugbetalingen binnen 14 dagen na (a) de dag waarop wij het Product van u retour hebben ontvangen, of (b) de dag waarop u ons bewijs heeft geleverd dat u het Product aan ons retour heeft verzonden. Wij raden u aan uw verzendbewijs te bewaren.

Het hierboven beschreven retourbeleid is ter aanvulling, en staat los van en komt niet in de plaats van uw wettelijke rechten en rechtsmiddelen volgens het toepasselijk recht.

9. Geschillen en arbitrage.

(a) Neem eerst contact op met CleverLoop. Indien zich een geschil voordoet tussen u en CleverLoop, is het ons doel om meer te weten te komen over uw problemen en deze op te lossen. U verklaart dat u CleverLoop op de hoogte stelt van eventuele geschillen met Cleverloop met betrekking tot deze Algemene voorwaarden door contact met ons op te nemen.

(b) Bindende arbitrage. U en CleverLoop gaan ermee akkoord dat alle claims, geschillen, acties, oorzaken van actie, kwesties of verzoeken tot vrijstelling voortvloeiend uit of in verband met deze Algemene voorwaarden of uw gebruik van de Producten, worden beslecht door bindende arbitrage, in plaats van door het beginnen van een rechtszaak op elk ander forum dan uiteengezet in deze sectie. U gaat er verder mee akkoord dat arbitrage definitief en bindend is en onderhevig aan zeer beperkte toetsing door een rechtbank. U ziet ook af van elke vorm van beroep, toetsing of inschakeling van een rechtbank of een andere rechterlijke autoriteit voor zover een dergelijke ontheffing geldig kan zijn. Deze bepaling moet ruim worden geïnterpreteerd zodat het alle geschillen of claims kan omvatten die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Producten. Overeenkomstig Bescherming van vertrouwelijkheid en intellectuele eigendomsrechten wordt elk dispuut of elke claim van u met of tegen ons, voortvloeiend uit of in verband met deze Algemene voorwaarden of uw gebruik van de Producten (onrecht, statuut, fraude, bedrog of elke andere wettelijke theorie) beslecht middels bindende arbitrage, met dien verstande dat u geringe vorderingen kunt voorleggen aan de rechtbank, indien ze voor een hoorzitting bij een dergelijke rechtbank in aanmerking komen.

(c) Arbitrageprocedures. U moet eerst elke claim of elk dispuut aan CleverLoop bekendmaken door contact op te nemen met ons en ons de mogelijkheid te bieden het geschil op te lossen. U kunt een verzoek om arbitrage indienen als uw claim of geschil niet kan worden opgelost binnen 60 dagen nadat de claim of het geschil bekend is gemaakt aan CleverLoop. CleverLoop kan op elk moment een verzoek om arbitrage indienen tegen u nadat CleverLoop u op de hoogte heeft gebracht van een claim of geschil in overeenstemming met sectie 16 (Meldingen). De arbitrage van een geschil of claim wordt uitgevoerd in overeenstemming met de op dat moment geldende en toepasselijke regelgeving. De arbiter mag geen vergoeding toekennen die overschrijdt of tegenspreekt wat in deze overeenkomst is bepaald, consolidatie of arbitrage verlenen op een klassenbrede of vertegenwoordigende basis, bestraffende of gevolgschade of elke andere schade opleggen naast de werkelijke schade van de heersende partij of een gerechtelijke of declaratoire uitspraak doen, met dien verstande dat de arbiter op individuele basis een wettelijk verplichte schadevergoeding kan opleggen en een gerechtelijke of declaratoire uitspraak kan doen op grond van de toepasselijke wetgeving voor consumentenbescherming. Elke arbitrage is vertrouwelijk en noch u, noch CleverLoop, noch de arbiter mag het bestaan, de inhoud of de resultaten van een arbitragebeding openbaar maken, behalve als dit is vereist door de wet of vanwege tenuitvoerlegging of beroep van het arbitraal vonnis. Beoordeling van elke arbitraal vonnis kan plaats vinden in elke bevoegde rechtbank. Indien een deel van deze arbitragesectie door de rechter ongeldig of niet van toepassing wordt verklaard, blijft het resterende gedeelte volledig van kracht.

(d) Geen collectieve acties. Er is geen juridische basis of erkenning in deze arbitragesectie voor claims op collectieve of geconsolideerde basis of op bases waarbij claims worden ingediend in een vermeende hoedanigheid als vertegenwoordiger van het grote publiek (inclusief, maar niet beperkt tot, claims door een particuliere procureur-generaal).

(e) Vergoedingen en kosten. Alle administratieve kosten en uitgaven aan arbitrage worden op gelijke basis verdeeld tussen u en CleverLoop. Elke partij draagt de kosten van zijn eigen advocaat, deskundigen, getuigen en de voorbereiding en presentatie van het bewijs voor de arbitragehoorzitting.

(f) Bescherming van vertrouwelijkheid en intellectuele eigendomsrechten. Niettegenstaande het voorgaande, kan Cleverloop een gerechtelijk bevel of andere gerechtvaardigde hulp aanvragen bij elke bevoegde rechterlijke instantie om haar vertrouwelijke informatie of intellectuele eigendom te beschermen of om verlies van gegevens of schade aan haar servers te voorkomen.

10. Garanties en vrijwaringen.

Voor zover maximaal toegestaan door het toepasselijk recht, wordt de shop en alle beschikbare inhoud van de shop aangeboden 'als zodanig' (as is) zonder garanties of voorwaarden van welke aard ook, zowel expliciet als impliciet, met inbegrip van, zonder beperking, eigendomsgaranties of stilzwijgende garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Alle producten en diensten die via de shop worden aangeboden 'als zodanig', tenzij anders vermeld in de Beperkte garantie meegeleverd met een Product. U kunt ervoor kiezen een claim in te dienen onder deze Algemene voorwaarden of onder de Beperkte garantie of allebei, maar u kunt niet twee keer aanspraak maken op compensatie van hetzelfde verlies. Om een terugbetaling onder de Beperkte garantie in gang te zetten, moet u contact opnemen met ons.

U gebruikt onze Producten op eigen verantwoordelijkheid en risico. U bent volledig verantwoordelijk (en CleverLoop wijst alle verantwoordelijkheid af) voor alle verlies, aansprakelijkheid of schade als gevolg van uw gebruik van een Product, inclusief aan uw huis, Product, randapparatuur aangesloten op het Product, computer, mobiele apparaat en alle andere voorwerpen en huisdieren in uw huis.

11. Beperking van aansprakelijkheid.

Niets in deze Algemene voorwaarden en in het bijzonder in deze sectie 'Beperking van aansprakelijkheid' poogt aansprakelijkheid uit te sluiten die volgens het toepasselijk recht niet kan worden beperkt of uitgesloten.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT EN IN AANVULLING OP BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN VAN GARANTIE ZAL IN GEEN ENKEL GEVAL (A) Cleverloop VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, GEVOLG-, EXEMPLARISCHE, BIJZONDERE OF INCIDENTELE SCHADE, INCLUSIEF ALLE SCHADE DOOR VERLIES VAN GEGEVENS OF WINST, VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET DE PRODUCTEN, ZELFS ALS Cleverloop OP DE HOOGTE WAS OF OP DE HOOGTE HAD MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID TOT ZULKE SCHADE; EN (B) DE TOTALE AANSPRAKELIJK VAN Cleverloop VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET DE PRODUCTEN, ZOWEL ONDER CONTRACT ALS ONRECHTMATIG OF ANDERSZINS, HET FEITELIJKE BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT U HEEFT BETAALD AAN Cleverloop OF AAN EEN DOOR Cleverloop GEAUTORISEERDE RESELLER VAN HET BETREFFENDE PRODUCT IN DE ZES (6) VOORAFGAANDE MAANDEN (INDIEN VAN TOEPASSING). DEZE BEPERKING IS CUMULATIEF EN WORDT NIET VERHOOGD DOOR HET VOORVALLEN VAN MEER DAN EEN INCIDENT OF CLAIM. Cleverloop WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID VAN ALLE LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS VAN Cleverloop VAN DE HAND.

12. Bescherming van gegevens.

Door onze Producten te bestellen, gaat u ermee akkoord en begrijpt u dat CleverLoop gegevens afkomstig van uw bestelformulier of bestelling via telefoon/fax/e-mail kan opslaan, delen, verwerken en gebruiken in het kader van de afhandeling van de bestelling. CleverLoop werkt samen met andere bedrijven, zoals transportbedrijven en creditcardmaatschappijen, die CleverLoop helpen Producten aan u te verstrekken. Het kan voorkomen dat CleverLoop hiervoor bepaalde informatie met deze bedrijven moet delen.

13. Elektronische communicatie.

U communiceert langs elektronische weg met CleverLoop wanneer u gebruikmaakt van de shop of een e-mail stuurt naar CleverLoop. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, meldingen, bekendmakingen en andere communicatie die we elektronisch met u delen, volledig voldoen aan dezelfde wettelijke verplichtingen als schriftelijke communicatie. Wanneer u iets bestelt in de shop, verzamelen en bewaren we uw e-mailadres. Vanaf dat moment wordt uw e-mailadres gebruikt om u informatie te sturen over producten en diensten van CleverLoop, tenzij u zich afmeldt voor dergelijke e-mails via de afmeldingslink in de e-mails.

14. Meldingen.

CleverLoop kan u meldingen versturen indien vereist door de wet of voor marketing- of andere doeleinden via (naar eigen keuze) e-mail naar het primaire e-mailadres op uw CleverLoop-account, op papier of door een dergelijk bericht op de website te plaatsen. CleverLoop is niet verantwoordelijk voor eventuele automatische filtering toegepast op e-mailwaarschuwingen door u of uw netwerkprovider.

15. Overmacht.

We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elke tekortkoming of vertraging in het nakomen van onze contractuele verplichtingen door toedoen van een handeling of gebeurtenis die redelijkerwijs buiten onze macht valt zoals, inclusief en zonder beperkingen, force majeure, stakingen, uitsluitingen of andere industriële acties van derden, binnenlandse onlusten, oproer, terroristische aanvallen, oorlogen, branden, ontploffingen, stormen, overstromingen, aardbevingen, epidemieën of andere natuurrampen, het uitvallen van publieke of particuliere telecommunicatienetwerken of ontoegankelijke spoorwegen, scheepvaart, luchtvaart, gemotoriseerd transport of andere openbare of particuliere transportmiddelen.

16. Gedeeltelijke nietigheid.

Indien onderdelen van de Algemene voorwaarden illegaal, ongeldig, onuitvoerbaar of in elk ander opzicht volgens enige toepasselijk wet of regelgeving wordt verboden, wordt een dergelijke bepaling of een deel daarvan geacht geen deel meer uit te maken van onze overeenkomst. De wettelijkheid, geldigheid en uitvoerbaarheid van de rest van deze Algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

17. Verklaring van afstand.

Nalatigheid of vertraging van ons om deze Algemene voorwaarden af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van onze rechten ten opzichte van u en heeft geen invloed op de toekomstige uitvoering van die rechten.

18. Toepasselijk recht en rechtsgebied.

Deze Algemene voorwaarden zijn opgesteld naar Nederlands recht. Een contract voor de aankoop van Producten via de shop en alle geschillen of claims die daaruit voortkomen zijn onderworpen aan het Nederlands recht. De rechtbanken van Nederland hebben niet-exclusieve juridische bevoegdheid. U heeft mogelijk ook het recht volgens de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming om procedures te starten in uw land van verblijf.